Olika avloppsrör och dess funktion

I snitt generar varje person 150 liter avloppsvatten per dag. Om allt det gick direkt till en sluten tank skulle den behöva tömmas mer eller mindre varje vecka. Det i sin tur skulle föra med sig att slambilen körs mer vilket innebär mer avgaser. Detta är anledningen till att det bara är toalettavfallet som hamnar i den slutna tanken och att man helst ska ha en så vattensnål toalett som möjligt.

Typer av rör och vatten

Allt annat vatten, även kallat BDT-vatten (bad-, disk- och tvättvatten), går i stället till en slamavskiljare och tilliggande markbädd. Markbädden kan vara alldeles enkel eller ha olika tillbehör beroende på typ av mark och hur nära dricksvattenbrunnar den befinner sig. Man får inte släppa ut något som senare kanske orsakar föroreningar i grundvattnet. Slamavskiljare och minireningsverk finns i lite olika varianter beroende på vilka kemikalier som behövs eller ej. För att de ska fungera optimalt krävs att de underhålls varje år och har en relativt jämn genomströmning av vatten.

För att alla ska veta vilken typ av rör det är som kanske läcker, och vilka som hör ihop, finns det gemensamma tumregler. Avloppsrör för inomhusbruk är alltid grå, medan svarta är rena dräneringsrör och isolering och om rören har orange färg handlar det om avlopp utomhus och dagvatten.

Hur ett uppsamlingsrör fungerar

Beroende på hur djupt eller ytligt grundvattnet går kan markbädden vara vad man kallar vanlig eller sluten. Vanlig innebär att när vattnet gått igenom hela bädden samlas det i ett uppsamlingsrör som leder till sin utsläppsplats. En sluten bädd har en matta som försäkrar att inget vatten försätter ner i marken.

Går ens grundvatten högt kan man även ha en upphöjd bädd ovan marknivå. Dessa känns ofta igen som en liten överväxt kulle i trädgården. Uppsamlingsröret fungerar på samma sätt här, men ibland kan det behöva löpa längre sträckor innan vattnet får släppas ut.

Att lägga avlopp, eller ändra i ett befintligt avlopp, kräver tillstånd hos den kommunala miljöenheten. De mäter grundvattennivåer och man måste ha ett godkännande innan man startar. Oftast gör husägaren detta i samarbete med en entreprenör som även kan ta hand om relaterat pappersarbete.

No Comments

Post A Comment